A každý, kdo o to opravdově stojí, smí tuto naději evangelia vírou přijmout. Všechna tato biblická zaslíbení se fascinujícím způsobem naplnila v přesně stanovenou dobu v adventním hnutí, z něhož se v roce 1863 zformovala Církev adventistů sedmého dne(CASD). Bůh vedl svou církev mimo jiné i k tomu, aby zakládala biblické, křesťanské vzdělávací instituce. Proto v současné době CASD disponuje nejrozsáhlejším protestantským vzdělávacím systémem na světě.

V době vrcholícího duchovního boje mezi dobrem a zlem o věčné osudy jednotlivců je zcela zásadní, aby se děti a mladí lidé mohli dozvídat nezkreslené PRAVDY Božího slova v jejich nejkrásnější a nejčistší formě. Sám jsem z tohoto úhlu pohledu prožil úvodních téměř 35 let života ve lži. Proto považuji za jedno ze svých životních poslání umožnit jiným dětem, mladým lidem a také jejich rodinám zamyslet se poctivě nad klíčovými otázkami lidské existence a smyslu života způsobem, který mainstreamové a sekulární vzdělávací osnovy nechtějí brát v potaz.

Ale je zde ještě něco zcela nejdůležitějšího. Pravdivé a poctivé duchovní vzdělání má sice zásadní význam, nicméně ještě důležitější je možnost vytváření si osobního a celoživotního vztahu s Tím, kdo sám je Pravdou v absolutním slova smyslu. Pána Ježíše Krista představuje Boží slovo nejenom jako toho, kdo je Stvořitelem všeho na nebi i na zemi, ale také jako toho, kdo je naším Vykupitelem z otroctví hříchu a tím může být rovněž Spasitelem pro každého z nás.

Škola Elijáš má proto přinášet svým žákům, studentům i zaměstnancům možnost navazovat a upevňovat vztah s Králem králů a Pánem pánů, s Ježíšem Kristem. Bude-li i s přispěním školy Elijáš v Božím království více lidí, pak nepochybně splnila smysl a důvod své existence. A to je také mojí upřímnou modlitbou a touhou.